Við höfum skapað heillandi ævintýraheim sem býður upp á endalausa möguleika í vöruþróun og afþreyingu.

– Tulipop

Við þróum vöktunarlausnir sem koma í veg fyrir skemmdir á lyfjum og matvælum í allri virðiskeðjunni.

– Controlant

Við þróum lausnir fyrir skráningu og umsjón með störfum mannauðs og tækjaflota fyrirtækja.

– Trackwell

Við þróum lausnir sem auka afköst, nýtingu og nákvæmni í tækjum og hugbúnaði fyrir fiskvinnslur.

– Valka

Við erum leiðandi í heiminum á sviði hugbúnaðarlausna fyrir heimilisfjármál og næstu kynslóð netbanka.

– Meniga

Við þróum næstu kynslóð bókunarkerfa fyrir ferðaiðnaðinn þar sem upplifun viðskiptavinar situr í fyrirrúmi.

– Kaptio

Við þróum NextGenPOS afgreiðslukerfi fyrir kaupmenn sem saman stendur af snjalltæki með samofnu greiðslukerfi.

– Handpoint

Við þróum hugbúnað sem nútímavæðir stýringu á stoðþjónustu fyrirtækja, sveitarfélaga og stofnana.

– Mainmanager

Við erum í fremstu röð á sviði upplýsingakerfa fyrir skóla, með áherslu á hæfnimiðað námsmat.

– InfoMentor

Við sérsníðum og þróum lausnir fyrir ökutæki sem bæta aksturseiginleika og víkka notkunarsvið þeirra.

– Arctic Trucks

Við hjálpum fyrirtækjum að veita persónusniðna þjónustu og ná fram hagræðingu í rekstri með bættri yfirsýn, innsæi og upplýsingagjöf.

– Activity Stream

Watchbox er platform fyrir fyrirtæki til þess að auka samheldni milli starfsmanna og gera vinnustaðinn skemmtilegri.

– Appollo X

Við þróum lausnir fyrir vörustjórnun og Microsoft NAV og aðstoðum heild- og smásala við að lágmarka kostnað við rekstur aðfangakeðjunnar.

– AGR Dynamics

 

 

SidekickHealth er hugbúnaður sem nýtir atferlishagfræði, leikjatækni og gervigreind til að greina áhættuþætti og hafa áhrif á heilsuhegðun í þeim tilgangi að draga úr algengi og alvarleika lífsstílstengdra sjúkdóma.

– SidekickHealth

Fjárfestingar

Sjóðir

pAlmennt

Frumtak var stofnað 23. desember 2008 og hafði það að markmiði að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum sem komin væru af klakstigi og vænleg til vaxtar og útrásar. Markmiðið var þannig að byggja upp öflug fyrirtæki sem gætu verið leiðandi á sínu sviði og skila góðri ávöxtun til fjárfesta.

Þegar fjárfestingatímabili sjóðsins lauk þann 31.12.2012 hafði Frumtak fjárfest í fimmtán fyrirtækjum og eru níu þessara fjárfestinga ennþá virkar. Það sem eftir er af starfstíma sjóðsins er megináherslan á að fylgja eftir félögum í eignasafni sjóðsins og selja.

Investment Committee

Stjórn Frumtaks slhf. stofnar sérstakt sjö manna fjárfestingaráð. Ráðið mótar nánar fjárfestingastefnu Frumtaks slhf., innan þess ramma sem fram kemur í samþykktum og hluthafasamkomulagi um Frumtak slhf. Ráðið fjallar um málefni er varða túlkun samningsins eða mál sem skapað gætu hagsmunaárekstra. Að öðru leyti fjallar ráðið að jafnaði ekki um einstakar fjárfestingar.

Stjórn
  • Huld Magnúsdóttir formaður
  • Hálfdan Karlsson varaformaður
  • Margrét G. Valdimarsdóttir
  • Hallfríður Kristjánsdóttir
  • Davíð Rudolfsson
  • Anna María Ágústsdóttir
  • Snæbjörn Sigurðsson
Hluthafar
  • Nýsköpunarsjóður Atvinnulífsins
  • Lífeyrissjóður Starfsmanna Ríkisins
  • Lífeyrissjóður Verslunarmanna
  • Gildi-lífeyrissjóður
  • Arion Banki
  • Íslandsbanki
  • Landsbankinn
  • Birta lífeyrissjóður
  • Stapi-lífeyrissjóður
  • Söfnunarsjóður Lífeyrisréttinda

Lesa Meira

pAlmennt

Frumtak II hóf starfsemi í febrúar 2015. Sjóðurinn byggir á reynslunni af Frumtak slhf. Sjóðurinn hefur að markmiði að fjárfesta í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum sem komin eru af klakstigi og eru vænleg til vaxtar og útrásar. Frumtak II fjárfestir á Íslandi en er heimilt að fjárfesta erlendis að því marki sem lög leyfa og nauðsynlegt er vegna útrásar eða markaðssóknar fyrirtækja í eigu Frumtaks II á erlenda markaði.

Frumtak II leggur áherslu á fjárfestingar þar sem líkur eru á miklum vexti og útrás, en sérhæfir sig ekki í einstökum greinum. Frumtak II vill stuðla að því að frumlegar hugmyndir fái framgang og auka líkur á að þær skapi arð og verðmæti. Þannig er hægt að styrkja þá ímynd að íslensk nýsköpun sé arðbær.

Frumtak II vill vera traustur og eftirsóttur samstarfsaðili. Sjóðurinn vinnur að því að eiga gott samband og samvinnu við alla hagsmunaaðila sem koma að nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum. Sjóðurinn leggur áherslu á samstarf við erlenda hagsmunaaðila.

Fjárfestingaferli

Stjórn Frumtaks II tekur ákvörðun um einstakar fjárfestingar og mótar einstaka þætti í fjárfestingaferlinu, bæði kaup og sölu, að fengnum tillögum frá fjárfestingastjórum sjóðsins. Það er hlutverk fjárfestingastjóra Frumtaks II að vinna að uppgötvun og greiningu fjárfestingatækifæra fyrir hönd stjórnar. Í þessu felst að eiga samstarf við helstu hagsmunaaðila. Frumtak II bíður ekki eftir umsóknum um fjárfestingu heldur leitar kerfisbundið að hagkvæmum fjárfestingakostum í samstarfi við hagsmunaaðila. Sjóðurinn vill og á að hafa frumkvæði að uppgötvun og nýtingu fjárfestingatækifæra þegar slík tækifæri gefast. Þau fjárfestingatækifæri sem þannig finnast eru metin af fjárfestingastjórum út frá eftirfarandi forsendum:

Fyrst er það hvort fjárfestingakosturinn falli að fjárfestingastefnu sjóðsins, sem er eftirfarandi: Upphæðir fjárfestinga eru að jafnaði á bilinu 100-500 milljónir. Engin ein fjárfesting (þ.e. heildarkaup í einum lögaðila) má nema meiru en 15% af samanlögðum fjárfestingaloforðum Frumtaks II nema með sérstakri samþykkt stjórnar. Miðað er við þriggja til fimm ára eignarhald og að sjóðurinn nái að selja fjárfestingar sínar áður en starfstíma hans lýkur. Ávöxtunarkrafa til einstakra fjárfestinga er 30% að lágmarki.Frumtak geti verið virkur hluthafi og unnið með þeim hætti að framgangi fjárfestinga sinna.

Því næst eru fjárfestingakostir mældir út frá þeim þekkingarverðmætum sem þar er að finna og felast í mannauði, skipulagsauði og tengslaauði. Þannig er reynt að leggja hlutlægt mat á hið raunverulega tækifæri sem felst í viðkomandi fjárfestingakosti og hvort sú virkni sem er að finna í viðkomandi tækifæri er líkleg til þess að skila árangri.

Að lokum er það síðan huglægt mat eða trú fjárfestingastjóra á viðkomandi fjárfestingakosti sem endanlega ræður hvort hægt er að mæla með honum til fjárfestingar fyrir sjóðinn.

Stjórn
  • Ásthildur Otharsdóttir formaður
  • Gunnar V. Engilbertsson meðstj
  • Magnús Þór Torfason meðstj
Hluthafaráð
  • Sigurbjörn Sigurbjörnsson – Söfnunarsjóður Lífeyrisréttinda – formaður
  • Björn Hjaltested – LSR
  • Davíð Rudolfsson – Gildi lífeyrissjóður
  • Anna María Ágústsdóttir – Lífeyrissjóður Verzlunarmanna
  • Margrét G Valdimarsdóttir – Landsbankinn
Hluthafar
  • Lífeyrissjóður Verzlunarmanna
  • Gildi lífeyrissjóður
  • Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
  • Birta lífeyrissjóður
  • Stapi lífeyrissjóður
  • Landsbankinn hf.
  • Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
  • Almenni lífeyrissjóðurinn
  • Lífsverk lífeyrissjóður
  • Íslenski lífeyrissjóðurinn
  • Brú lífeyrissjóður
  • Frumtak Ventures ehf.

Lesa Meira

Fjárfestingaferli Frumtaks

Þegar við, fjárfestingastjórar Frumtaks, höfum fundið verkefni sem okkur finnst spennandi tökum við það formlega fyrir og ákveðum að leggja það fyrir stjórn sjóðsins til kynningar því það er stjórn sjóðsins sem tekur hina eiginlegu fjárfestingarákvörðun. Stjórnarfundir eru yfirleitt mánaðarlega. Kynningin er með þeim hætti að frumkvöðullinn mætir á stjórnarfundinn og kynnir verkefnið í 50 mínútur þar sem gert er ráð fyrir 10-15 mínútum í spurningar og svör. Það er mikilvægt að geta náð á skýran og skilvirkan hátt að útskýra fjárfestingatækifærið. Ef það tekst þá liggur ákvörðun fyrir eftir fundinn, annaðhvort að hafna verkefninu eða að fjárfestingastjórar sjóðsins fá heimild til að ganga til samninga.

Það getur tekið tíma að ganga frá samningum og sérstaklega að ljúka áreiðanleikakönnunum. Það ræðst mikið til af því hvað frumkvöðullinn hefur unnið heimavinnuna sína vel og skjalað vel það sem hann er að gera. Þá gengur allt betur. Hjá Frumtaki er stefnt að því að ferillinn frá því að verkefnið er formlega tekið fyrir þangað til fjármunir eru komnir til fyrirtækisins taki innan við 90 daga.

Það eru margir sem halda að þarna ljúki málinu en það er öðru nær því þarna hefst sameiginleg vegferð aðila sem ætlað er að skila árangri. Það þarf að vera skilningur á væntingum og framlagi aðila og sérstaklega er það mikilvægt fyrir frumkvöðulinn að skilja að fjárfestingasjóðurinn getur verið mikilvægur bandamaður með ráðgjöf sinni og samböndum en hann tekur ekki yfir ábyrgðina t.d. á rekstri eða fjármögnun félagsins. Fjárfestirinn á að hafa stefnumótandi hlutverk þar sem hann styður frumkvöðulinn í að ná markmiðum sínum með félagið. Á sama hátt á frumkvöðullinn að nýta sér þennan stuðning en hann þarf að skilja að fjárfestinum eru takmörk sett varðandi þann tíma sem hann hefur til að vera með félaginu og getur því þurft að selja fyrr en frumkvöðullinn.

Á þennan hátt ná báðir aðilar því besta út úr samstarfinu.

Lesa Meira

Teymið

Eggert

Eggert Claessen
Framkvæmdarstjóri

Eggert er framkvæmdastjóri og annar eigenda Frumtak Ventures ., sem er umsýsluaðili Frumtakssjóðanna. Hann var sjálfur að stofna og stýra rekstri sprota og frumkvöðlafyrirtækja á sviði upplýsingatækni frá árinu 1981 til 2006. Hann hefur unnið mikið að málefnum UT iðnaðarins og gegnt fjölda trúnaðarstarfa, síðast sem formaður SUT. Hann hefur einnig unnið að hagnýtingu þekkingarverðmæta og tekið þátt í alþjóðlegum verkefnum á því sviði. Eggert var stundakennari hjá Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík árin 2000-2010. Eggert lauk doktorsprófi í þekkingarstjórnun árið 2008 frá Brunel University/Henley Management College í Bretlandi þar sem hann sérhæfði sig í áhrifum óefnislegra verðmæta á frammistöðu lítilla UT fyrirtækja. Frá stofnun Frumtakssjóðanna hefur hann setið í stjórnum þeirra fyrirtækja sem eru í eignasafni Frumtaks ásamt því að taka virkan þátt í sprotaumhverfinu.

+354 8970892
svana

Svana Gunnarsdóttir
Fjárfestingarstjóri

Svana Gunnarsdóttir er fjárfestingastjóri og annar eigenda Frumtak Ventures sem er umsýsluaðili Frumtakssjóðanna. Svana er með alþjóðlega meistara gráðu frá Nyenrode University í Hollandi og var hluti af því námi við Kellogg School of Management í Bandaríkjunum og Stellenbosch University í Suður Afríku. Svana hefur mikla reynslu af stofnun og rekstri sprota og frumkvöðlafyrirtækja erlendis sem og samruna og yfirtöku. Hefur hún einnig komið að stjórnarsetu og gegnt ýmsum trúnaðarstörfum í öðrum sprotafyrirtækjum. Svana hefur setið í stjórnum þeirra félaga sem eru í eignasafni Frumtaks. Svana bjó í 18 ár í Hollandi en flutti heim árið 2009.

+354 8669520

Rakel

Rakel Sigurðardóttir
Fjármálastjóri

Rakel Sigurðardóttir viðskiptafræðingur er fjármálastjóri Frumtaks. Rakel lauk BSc. prófi í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík í janúar 2011, en þar áður hafði hún starfað um árabil hjá dómstól og á lögfræðistofu. Samhliða námi starfaði hún við bókhalds- og skrifstofustörf. Fyrir utan að sjá um fjármál Frumtaks sér hún um fjárhagsupplýsingar fyrirtækja í eignasafninu og skýrslugerðir ásamt uppýsingagjöf til hluthafa.

+354 6957989

Stjórn Frumtaks

asthildur

Ásthildur Otharsdóttir

Ásthildur er sjálfstætt starfandi ráðgjafi og stjórnarmaður. Hún er stjórnarformaður Marel hf. og stjórnarmaður í Icelandair Group hf. og Marorku hf. Hún situr einnig í stjórnum Rannsóknarmiðstöðvar um viðskiptasiðferði við Háskóla Íslands og Gerðardómi Viðskiptaráðs Íslands. Ásthildur starfaði áður m.a. sem forstöðumaður fyrirtækjaþróunar hjá Össuri hf., viðskiptastjóri hjá Kaupþingi og ráðgjafi hjá alþjóðlega ráðgjafafyrirtækinu Accenture. Hún er með MBA/MBI gráðu frá Erasmus University/Rotterdam School of Management í Hollandi og próf í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands

gunnar

Gunnar Engilbertsson

Gunnar er sjálfstætt starfandi ráðgjafi og fjárfestir. Hann veitir bönkum, lífeyrissjóðum, fjárfestum og fyrirtækjum ráðgjöf á sviði fjármála og fjárfestinga auk þess að stýra eigin fjárfestingum. Fyrri störf Gunnars eru meðal annars Forstöðumaður í eignastýringu hjá slitabúi Glitnis hf., framkvæmdastjóri Landsbankans-Framtaks hf. og Íslenska hugbúnaðarsjóðsins hf. og sérfræðingur hjá Deloitte (Stoð-endurskoðun). Hann hefur setið í stjórnum fjölda fyrirtækja, bæði almenningshlutafélaga og félaga í einkaeigu. Gunnar er með BS próf í reikningshaldi og fjármálum og hefur lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.

magnus-thor

Magnús Þór Torfason

Magnús er lektor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og stýrir meistaranámi í Nýsköpun og viðskiptaþróun sem unnið er í samstarfi viðskiptafræði- og verkfræðideilda skólans. Magnús var áður lektor við Harvard Business School og kenndi þar frumkvöðlafræði í MBA námi skólans. Hann hefur einnig haldið ýmis stjórnendanámskeið tengd nýsköpun og frumkvöðlafræði í Bandaríkjunum, Evrópu og Kína. Auk Frumtaks situr hann í stjórn Handpoint, en Magnús var einn af stofnendum fyrirtækisins. Magnús lauk doktorsprófi í Viðskiptafræði frá Columbia Business School og hefur auk þess BS gráður í Rafmagnsverkfræði og Tölvunarfræði frá Háskóla Íslands.

Fréttir

Hafið samband við Frumtak

Við hjá Frumtak Ventures hvetjum frumkvöðla til að koma í „spjall“ til okkar því það geta verið fleiri verðmæti í samtalinu heldur en fjármunir til fjárfestinga. Þar sem Frumtak er vaxtarsjóður, þarf að vera komin vara, velta og viðskiptavinur. Þetta er oft ekki til staðar, en engu að síður mikilvægt að aðilar nái að kynnast því það styttir yfirleitt tímann sem þarf til kynninga seinna þegar þessi skilyrði eru uppfyllt. Spjallið verður þannig grunnur til að koma á gagnkvæmum skilningi á milli aðila og ekki síst til þess að byggja upp traust sem er forsenda þess að aðilar treysti sér til þess að vinna saman í framtíðinni

Best er að hafa samband við okkur með því að senda tölvupóst og óska eftir fundi. Vinsamlegast athugið að við fjárfestum eingöngu á Íslandi

Hafðu samband

Hafðu samband í dag til að fá meiri upplýsingar um þjónustu okkar.

+354 510 1850
Kringlunni 7, 103 Reykjavik, Iceland

Sendu okkur skilaboð

Fylltu út formið til að senda fyrirspurn og við höfum samband við fyrsta tækifæri.

Meðlimur:

logo-invest-europe             nordic_venture_network-white